sida8

90 ÅR


VÄRMLÄNDSKA SÄLLSKAPET


I


SKÅNE1919 - 2009

Jubileumssång till 80 årsjubiléet


(Årtalet modifierat för 90 års jubiléet)Skotsk melodi: ”Amazing Grace”

Text: Kåge Dominique


--- ooo ---

FFör längese´n te Skåne -lann

di kôm frå´Värmelann.

Frå Sunne, Karlsta´,Filipsta´

Hagfôrs, Krestinehamn.Dä´va´fäll så- en tänkte han

i hjärtana dä´brann

en längtans ell te Värmelann

hos en å ann´iblannDi höll ihop – sôm alla vet

Värmlännska Sällskapet.

Å skåningera gôtta sej

I värmlännsk sköjihetLåt ôss värmlänningera nu

ta jubilarens chans

i festligt lag mä´ sång å dans

få ha dä´gôrskönt gôtt

 


Å önsk allt gôtt i framtia

för både fôlk å fä

Värmlännska Sällskapet må glä´

ôss värmlänningera

 


Ja, möet gla en må fäll va´

på våran 90-årsda´

Vi hurra för dom årena

Hurra, hurra, hurra

DE FÖRSTA FEMTIO ÅREN 1919 – 1969


Minneskriften  1919-1969 skriven av Elsa Frostell


Hösten 1919 utgick en kallelse från Lund, undertecknad av Värmlands Nations inspektor professor Hjalmar Holmqvist och teckningslärare dr Carl Werner, om bildandet av ett Wermländskt Sällskap i Skåne. Ett hundratal värmlänningar hörsammade kallelsen. Det kommo från Skånes olika hörn och samlades den 11 december på Akademiska Föreningen, där lilla salen och nya festvåningen upplåtits för ändamålet. Då inbjudarna hade tänkt sig att Sällskapets sammanträden, sällskapsaftnarna, skulle ha karaktären av familjefester, sågs här ej endast äldre utan också barn och ungdomar i alla åldrar. Från olika arbetsfält kommo de också, från universitet, från bank, handels- och industrivärlden, från skol-arbetet. Där kommo människor, vars namn gjort Värmland aktat och ärat. Man kanske kan nämna professor Esaias Tegner, sonson till den store skalden. Här fanns namnet Lagerlöf rikt representerat, Geijer, Lindskog, Falk, Kjellin, Agrell, många andra ej att förglömma.


Den första stämman hölls under ordförandeskap av professor Holmqvist. Det bestämdes sedan ”Värmländska Sällskapet i Skåne” bildats att två ordinarie sammankomster skulle hållas årligen. Ett vinterting i Lund, lämpligast på Luciadagen; vid detta ting skulle styrelseval företagas. Ett vårting i Malmö eller gemensam utfärd till annan plats.


Till Sällskapets första hedersledamöter valdes borgmästare W. Skytte, Malmö, och professor Esaias Tegner, Lund. Professor Hjalmar Holmqvist utsågs till Sällskapets ordförande och till vice ordförande ingenjör C. Hultman, Malmö. Styrelsen skulle i övrigt bestå av 13 ledamöter, varav 5 från Lund och 5 från Malmö. Valda blevo kamrer Petrus Lagerlöf, ingenjör Ivan Åström, kontorschef  Levi Lindström, fr Tekla Åberg och fru Anna Ohlsson, från Malmö och från  Lund kaptenen Wenzel Falk, fil lic Carl Werner, som var Värmlands Nations kurator, fil kand Hadar Johansson-Wessby, fru Ingeborg Bengtsson, fru Hedvig Tegnér, fru Gunhild Rosengren, Alnarp, kronofogde G.A Lind, Landskrona och rektor G. Ekestubbe, Skurup.

Under den därpå följande gemensamma supén höll professor Holmqvist tal för hembygden och yttrade bl a att nu för tiden äro värmlänningar talrika och väl sedda i Lund, annat var det efter Skånes införlivande med Sverige. Det kunde hända att de genom sitt tungomål röjde sig på gatan, och kunde då bliva spottade i ansiktet eller slagna på öronen. Det var då det.

Efter supén var det samkväm i festvåningen. Där lästes Fröding, där var glädje och gamman. Docenten Sigurd Agrell, skald och värmlänning, hälsade hembygden i en vacker dikt. Det blev en i allo angenäm kväll och en lyckad start för Värmländska Sällskapet i Skåne. Den ritual, som då fastställdes, har sedan följts i alla år.


År 1931 avgick professor Holmqvist såsom ordförande och kapten Wenzel Falk valdes till hans efterträdare. Det blev då en stramare, högtidligare stil över sammankomsterna. Wenzel Falk gjorde emellertid årsstämman till en rolig och knepig tillställning. De stackars recipienterna skulle besvara frågor, som oftast voro alltför svåra. Meningen var väl också att ordföranden skulle besvara dem själv. och oaktat deras missar hälsades recipienterna välkomna in i sällskapet. Festsupéerna efteråt hade nu fått en viss prägel av värmländska julkalas, kanhända med en touch av militärisk stramhet. Det blev stil och festivitas över sammankomsterna, därom är väl intet annat än gott att säga, men en och annan  med den Holmqvistska enkelheten i minnet trivdes kanske inte lika väl nu. Därför blev det kanske några som drogo sig tillbaka. Emellertid tillkom det nya medlemmar, och medlemsantalet har hållit sig ganska oförändrat genom åren. Wenzel Falk var oöverträffad och alltid redo när det gällde att på vers eller prosa hålla tal till Hembygden, Kvinnan eller högtidstal över huvud taget. När Wenzel Falk 1950 avsade sig ordförandeskapet efter 19 års precidium, blev det ett stort tomrum efter honom, det skulle vara svårt att hålla hans stil.


Fil dr Carl Werner efterträdde Wenzel Falk, och det kan sägas att det blev en viss återgång till den gamla enkla Holmqvistska stilen. Carl Werner var ju en av stiftarna och beundrade professor Holmqvist mycket. Det blev genast mer otvungna sällskapsformer. Ritualen som var specifik för Wenzel Falk slopades alldeles, kanske bäst, ty han hade den speciella förmågan att göra den elegant. Nu blev det istället de s k hembygdsstunderna, som blev ett lyckat inslag i festerna. Egna förmågor uppträdde med den äran och tolkade värmländska diktare och även egna uppskattade alster. För övrigt blev stilen mer sång- och musikbetonad och litterär.


Nästa ordförande år 1955 blev museiintendenten Per Magnus Lovén. Det blev en lyckad kombination av de tre föregående företrädarnas program. Han är akademiker och romantiker liksom Holmqvist, officer och organisatör liksom Wenzel Falk och lätt tillgänglig och vänlig som Werner. Per Magnus Lovéns ordförandeskap tillförde sällskapet nya och positiva idéer. Tyvärr drabbades han av ohälsa och avsade sig ordförandeposten 1960.


År 1961 valdes till hans efterträdare disponent Ernst G. Ekman, åter en ny era i Sällskapets historia. Urvärmlänningen och poeten och naturälskaren har givit Sällskapet många prov på sin förmåga att föra oss tillbaka till hembygden med alla dess minnen. Det blev upplevelser med både tårar och skratt, värmlänningen kastas ofta mellan sina sinnesstämningar och.  Ernst G. Ekman är i sanning en äkta värmlänning. Vi komma att minnas hans framföranden på vers och prosa. Han har ett särdeles sätt att uttrycka sig.


År 1965 blev tandläkare Bo Rydén vald till ordförande och med honom hade det blivit en annan stil i det gamla Sällskapet, en ung stil. En hel del har Bo Rydén infört, bl a de mycket gouterade sammankomsterna med Värmlands Nation i Lund. Det har varit sammankomster med Tage Aurell, Einar Fröding, Gunnar Turesson med flera. Stämningen och kontakten med de unga har varit god och förtäringen av bl a ärter, fläsk och varm punsch har varit omtyckt av alla. Bo Rydén har haft trevliga överraskningar i beredskap vid sammankomsterna, lotterier bland annat. De har varit livligt uppskattade.


Ett par personer kanske skulle nämnas särskilt på denna minnesdag – 50 års jubiléet 1969. Hans excellens Tage Erlander intogs i Sällskapet som ung kandidat 1930. Tyvärr var medlemskapet av kort varaktighet, då han snart lämnade Lund. Direktör Herbert Björling bör få en tacksamhetens tanke för all den välvilja som kommit Sällskapet till del. Han skänkte under många år pengar till julklappar åt barnen på Luciafesten. Tomten med paketen väckte och väcker varje gång samma glada jubel. Hans dotter Ulla Edgren fortsätter den fina traditionen.


De första åren hölls vårting på Kungsparkens restaurang i Malmö, livligt besökta men ebbade dock ut. Vid ett par tillfällen erbjöds andra begivenheter t ex en familjeutfärd till Höör med adress Herbert Björlings sommarhem.  Matsäcken var medförd och det bjöds på förfriskningar av alla de slag. Den angenäma dagen förflöt under små skogspromenader, lekar för barnen och trevligt samspråk.

Sällskapets jämna årsdagar ha firats särskilt festligt, kanske man kan säga att 25 års jubiléet var det hittills högtidligaste och samtidigt gladaste. Den firades på Akademiska Föreningen, Stora Salen, och tillslutningen var stor. Över hundratalet medlemmar. Vid den ordinarie stämman utdelades till dem som varit med i Sällskapet 25 år en nål med Värmlandsörnen i guld. Femton medlemmar blevo dekorerade med denna jubileumsnål. Efter stämman samlades gästerna kring de festligt dukade borden. Högtidstalet för Värmland hölls av ordföranden  kapten Falk, varefter Värmlandsvisan sjöngs unisont. Vid samkvämet efteråt hölls flera inspirerade tal, och stämningen förhöjdes ytterligare av glada visor framförda av fru Carola Lakocinsky m flera. Det var en fest i bästa värmländska glada stil.


40-årsjubiléet år 1959 var även en minnessten i Sällskapets tillvaro. Det hölls också i Lund på Akademiska Föreningen. Det började traditionellt med stor familjefest med luciatåg, en förtjusande lucia i spetsen för ett stjärngossetåg, och sedan barnen druckit saft och ätit lussekatter blev det dans kring granen. Så kom värmlandstomten med gåvor till alla barnen, och glädjen var stor. Sedan kom som vanligt stämman med val av styrelsemedlemmar och intagandet av nya medlemmar. Senare vid supén hölls talet till Hembygden av rektor Edebäck och han talade sig varm om pärlan i Svea Rikes länder. Två hedersledamöter voro också närvarande; dr Carl Werner, som visade och kommenterade bilder från Sällskapets historia. Kapten Wenzel Falk var även med vid jubileumssupén. Disponent Ernst G. Ekman hade gjort en storartad resumé över Värmländska Sällskapets historia.


Vart femte år har varit parentativa över avlidna ledamöter i Sällskapet. Minnesrunorna har hållits i en varm personlig stil, och Sällskapet har hedrat deras minne, stående en tyst minut. Parentationerna har blivit många under dessa 50 år, ty det är väl endast ett fåtal av dem som voro med vid Värmländska Sällskapets stiftande, som finnas kvar i livet.


Tiderna har förändrats sedan Sällskapet stiftades. Sederna voro betydligt enklare då än nu. På 20-talet kostade en supé ungefär en femma med vin och kaffe, årsavgiften var ingen eller högst obetydlig, en tågbiljett Malmö-Lund kostade en krona. Den enkla stilen ansåg stiftaren professor Holmqvist lämligast – så många värmlänningar som möjligt borde kunna träffas under enkla och billiga sammankomster. Sällskapslivet var det viktigaste med samtal, som dans och lek och tal till den Värmländska hembygden. Värmländska Sällskapet i Skåne har många glada minnen att se tillbaka på, och tacken kommer då kanske först att stanna vid Sällskapets olika ordföranden. De har alla under sin verksamhet satt sin stil och prägel på denna hembygdsförening, var och en på sitt vis. Med en viss travestering kan man säga,  att  Sällskapets historia är dess ordförandes. Värmländska Sällskapet i Skåne är tacksamt mot ordförande och styrelsen för allt vad de utfört och varit för Sällskapet under dessa 50 år. Dikt skriven av Sigurd Agrell  till Stiftelsefesten 11 december 1919

Långt upp i norr på furorna det snöar

Där är vårt land. Dit nu vår tanke går.

Ikväll det knakar i dess frusna sjöar

och slädar pingla fram i skarsnöns spår

Den höga skogen står allvarlig, mörk

med snötyngd gran och rimfrostskrudad björk

Och stjärneljusen lyser som i sagan

Som i vår barndom tindra fönstrens bloss

I våra hem.Ack Värmland, kvar hos oss

Du dröjer. I vår glädje, i vår klagan.


Långt upp i norr nu isig vinden drar

Men inne är det gott vid brasans glöd

Där täljas sagor än om det som var

Den gamla gångna tiden är ej död

Det gamla goda landet finnes kvar

En skål för det! För berg och skog och sjö

För minnet av vår släkt, vår mor och far

Och i alla goda minnen, som ej dö

DE SENASTE 40 ÅREN 1969 – 2009


Minnesskriften 1969 – 1999 skriven av  Marianne Larsson och Sten-Erik Molker


Efter 50 års jubileét 1969 fortsatte Sällskapet sin tillvaro under Bo Rydéns ordförandeskap ända fram till 1997. För sin långa och engagerande ordförandeperiod – 32 år – till gagn för Sällskapet och dess medlemmar tilldelades han 1997 Värmlands Läns förtjänstmedalj. Bo och Sonja Rydén har under hela denna period också varit mycket gästfria i sin Landskrona villa och Söderåsen stuga mot medlemmarna och inbjudna gäster.


Ordförande mellan 1998 - 2002  Jan Svartvik, född i Torsby och pro-fessor emeritus i engelska vid Lunds Universitet. Medlemsantalet har ökat till runt 250, men Sällskapet har liksom de flesta föreningar svårt att rekrytera yngre medlemmar. Årsstämma, tillika Luciafest, har skett växelvis i Malmö och Lund. Under de sista årtiondena har Siri och Margareta Stenkil mycket förtjänstfullt ordnat barnfester i hemmet i Lund. Uppgifterna som värmländsk tomte och pianist på dessa barnfester har Lars Stenkil skött med den äran. Talet till kvinnan har på många årsfester hållits av Åke Lögdberg. Vacker solosång har Eddy Kärrheden stått för i Stenstads kyrka och på många årsfester. För musikunderhållningen och dansmusiken på många av dessa fester har Ivar Wilén gjort oss glada och dansanta, men tyvärr har han givit upp spelningen med ålderns rätt. På senare år har Stig-Arnes duo stått för dansmusiken. Peter Lindqvist har hållit i det populära lotteriet och dokumentationen har skötts av vår egen kanonfotograf Sten Erik Molker. Liksom vår uppskattade sekreterare Marianne Larsson har Sten Erik också gjort värdefulla insatser för Sällskapets medlemsrekrytering.


Julgranshuggning har skett i Stenestadstrakten och i samband med den har vi oftast deltagit i gudstjänst i Stenestads kyrka. Efteråt har det varit samling hemma hos familjen Rydén för glöggdrickning och förtäring av medhavd matsäck. När deltagarna har varit alltför många att rymmas i ”Sonjabo” har samlingen ägt rum i Kågeröds ridhus, där vi även fått se riduppvisning speciellt ordnad för oss värmlänningar.


På senare år har Värmländska Sällskapet i Skåne anordnat många utfärder både inom och utom landet. Här en sammanställning från protokoll av några av Sällskapets aktiviteter:

1972

I ett referat från årsfesten står att läsa. Bosse Parnevik från Munkfors, ett samhälle som även sett Fridolf Rudin födas, underhöll vid middagen.

1974

Bilrally, 13 november till Hurva och på Hurva Gästgivaregård kåseri om Skånes natur och viltbestånd av länsjägmästare Sven Eriksson ”En utvandrad värmlänning”. Rallyarrangörer var Barbro och Henric Palm.

1976

Vårutflykt 25 april till Österlen, arrangerad av C-H Bergström ”För att titta på en del av östra Skånes Konstnärsgilles olika begivenheter” med besök hos flera konstnärer.

Höstutflykt 23 oktober med båt till Köpenhamn med besök i Grundtvigkyrkan och Bella Centre ”där en stor utställning av elektriska föremål ägde rum….och där man kunde få veta mer om hur sol- och vindenergin kan komma att ersätta många nuvarande energikällor”. Arrangörer: Gunvor och  Jan Preisler.

1977

Vårutflykt 8 maj till Österlen och Christinehofs Slott med Safari-parken i arrangemang av Sonia och Lars Persson.

Höstutflykten 25 september gick till Sassnitz med tågfärjan ”Skåne”. Efter frukost ombord kåserade flygkapten Peter Lindqvist om sin tid som pilot i Jemen. I protokollet sägs att ”dagens belåtna resenärer skildes åt efter att först ha tackat Sten Erik Molker som genom detta perfekt genomförda arrangemang visade sig väl vuxen förtroendet att vara Sällskapets klubbmästare i Malmö”.

1978

21 – 22 april arrangerade Sonja och Bo Rydén en utflykt till Lübeck med färjan Nils Holgersson.

1979

11-13 maj 60 jubileumsresa till Värmland i egna bilar. Övernattning på Länsmansgården i Sunne och besök på Geijersgården i Ransäter. Wermlandsbanken i Karlstad och Alsters Herrgård. Arrangörer var Sonja och Bo Rydén.

10 november anordnade Bror Larsson, Peter Lindqvist och Sten Erik Molker ett bilrally vid Stockamöllan. Efteråt förtäring hemma hos Alice och Bror Larsson i Höör.

1980

Skånsk busstur 10 maj med besök i fem kyrkor som Torbjörn Brag hade valt ut, alla från 1100 – eller 1200 talet: Kävlinge gamla kyrka, Gårdstånga, Hammarlunda, Bosjökloster och Fulltofta.

Höstutfärden 10 augusti som, var arrangerad av Maj och Erik Bennemo, gick till Louisiana i Danmark och utställningen ”Kinas skatter”.

1981

Höstutflykten 12 september, komponerad av Ulla och Ralph Brattsand, bestod först av ett besök på Fågelstationen i Falsterbo. Fågelskådaren Dan Hammarlund berättade om de olika fåglarna ute på Knösen och sandrevlarna utanför.

Nästa besök gällde Malmö Museum. Där informerade Margareta Stenkil om svamputställningen som Museet anordnade.

1982

Skånsk vårutflykt 16 maj med samling vid Brösarps järnvägsstation för årets premiärtur med ångtåget från Brösarp till St Olof genom ett vårfagert Österlen. I protokollet skriver Gerd Sarvell ”bokskogarna stod i skir grönska och solstrålarna silade genom lövverket och gav en extra lyster åt gullvivor och vitsippor”. Efter kalkonmåltid på St Olofs värdshus återfärd då konduktören meddelade att ”alla som talade värmländska slapp visa upp returbiljett”. Därefter med bil till Forsakar och tipsrunda.

Arrangörer: Gunvor och Jan Preisler samt Bror Larsson.

Höstutflykten 25 september gick till Danmark med buss. Med Anders Grönvall som guide besöktes Lyngby Frilandsmuseet och den etruskiska utställningen samt Ordrups gård med dess utställning av förnämlig fransk konst. Måltiden intogs på Peter Lieps värdhus i Dyrehaven.

1983

Vårutflykten 8 maj som var arrangerad av Sonia och Lars Persson, gick till Skäralid och Silverhill vid Klippan. Nils Erik Sundblad kommenterade Per Cederqvists flyguppvisning med ”roll och spin” i en ”tiger moth”. Därefter besök på Veteranbilmuseet med ”världens största Rolls Royce utställning” och slutligen riduppvisning med Lippizanerhästar. Äppelkaka med vaniljsås, jordgubbar och kaffe hos Eddy Kärrheden och Irma Olsson i Riseberga.

Höstutflykt 24 oktober till Danmark med Anders Grönvall som guide och Bo Rydén som arrangör. Besök på Vikingsskibshallen i Roskilde och på Frederiksbergs slott. På vägen dit passerade Fredensborgs slott. Middag på Esrum Kro.

1984

Sällskapets 25 års jubileum firades 28 april till 1 maj med en utflykt till Berlin med sjömanspastor Sten Olof Lund som färdledare. Ombord på båten till Sassnitz provade några värmlänningar på de ”enarmade banditerna – sådana farliga hazardspel är som bekant förbjudna i Sverige” – står det i protokollet. Vid läsningen av detta påminns vi även om hur livet i Berlin gestaltade sig i mitten av 80 talet innan muren föll: Under besöket i Pergamonmuseet i ÖstBerlin skriver protokollföraren att den östtyske guiden inte angav tid med ”före Kristus” utan ”v.u.Z” =vor unser Zeit! Rudolf Hess – ”världens dyraste och ensammaste fånge” – satt fortfarande på Spandaufängelset.

Höstträffen 27 oktober var förlagd till World Maritime University i Malmö. Rektor Sölve Arvedsson berättade att denna läroanstalt, som lyder under FN, och invigdes år 1983, hade 150 elever från 59 länder under sitt andra verksamhetsår. Arrangör för evenemanget var Bo Rydén, Bror Larsson och Sten Erik Molker.

1985

Vårutflykten 20-21 april arrangerad av Sten Erik Molker var en weekendresa med buss till Lolland-Falster och kryssning till Travemünde. Underhållningen bestods av Einar Fröding från Norrköping, ej släkt med Gustav men dock ”värmlandshistoriernas mästare”, som bl a ansåg att ”di som kaster slängkysser ä allt bra late”.

Höstträffen 16 oktober gick till Lunds universitetsbibliotek som visades av bibliotikarien Anders Grönvall, bland annat besågs Fritiofs Saga i original samt brev av Fröding och Geijer.

Ulla och Ralph Brattsand tog emot på Draco för eftersits.

1986

Vårutflykt 25 – 27 maj med buss till Hamburg arrangerad av Sonja och Bo Rydén. Höstträffen 25 september var alldeles extra speciell i form av en konsert på Malmö Konserthus av vår värmländske hovsångare Håkan Hagegård och Malmö Symfoniorkester under ledning av Wolf-Ferrari. Eftersits på Scandic Crown hotell. Arrangörer för träffen var Bo Rydén och Sten Erik Molker. Dessa båda hade även anordnat höstutflykten 27 september med MS Rügen till Sassnitz. Underhållare var Karlstadsjuristen och trubaduren Björn Sandborgh, född i Östmark. I sina protokolls anteckningar skrev sekreteraren Marianne Larsson (som kommer från Sysslebäck) att ”han gav gestalt åt en landsända som i det annars så besjungna Värmland har varit nästan bortglömt: Nord Värmland, övre Fryksdalen, Lekvattnet… kanske där det gamla äkta Värmland längst har dröjt kvar”. Björn tolkade dikter, bland annat av de Fryksdalska skalderna Axel Frithiofsson (alias Jonas i Lia) och Oscar Stjärne (känd som John på Hia).

1987

Vårutflykt 29 april till 3 maj till Sydtyskland och  Holland (Monschau Keukenhof Rüdesheim) i arrangemang av Sonja och Bo Rydén.

Höstträffen 23 oktober arrangerad av Ulla och Ralph Brattsand ägnades först Sveriges störste lyriker med ett kåseri av Ove Moberg om ”Kvinnorna kring Fröding”. Därefter släpptes vår mustasch-mästare Sten Erik ”Handlebar” Molker lös i ett kåseri med diabilder om ”flygningen till Nya Guinea” 1957 med två av kapten Ahrenbergs gamla junkrar. Färden gick via Hamburg, Nice, Rom, Aten, Beiruth, Abbadan, Bahrein, Karachi, Calcutta, Rangoon, Bangkok, Saigon, Borneo och Filippinerna, en flygtur på 10 000 km med 90 flygtimmar under 26 dagar.

1988

Vårutflykt 16 april till Halmstad med temat ”Lär känna Halmstadsgruppen och dina goda värmlandsvänner” Besök i konstnärsateljéer, muséer, Katolska kyrkan, Rådhuset och Slottet.

Arrangör var Gulli Olsson som även guidade och ordnade en härlig lunch. Bussresan hem avslutades med ”värmlandskorv” hos familjen Rydén i Landskrona.

17 september var det studiebesök på Sturups flygplats – arrangerat av Bo Lindahl. Skolchefen Ingemar Sundberg och hans medarbetare visade flygledarskolan och informerade om utbildningen av flygledare.

Höstutflykten 1-3 oktober gick per buss till Bremen med rundtur bland stadens alla sevärdheter.

1989

Sällskapet firade sitt 70 årsjubileum med en resa 13 – 15 maj till Dalsland och Värmland med Maj Bennemo och Bo Rydén som arrangörer. I Bengtsfors gick värmlänningarna ombord på ”Lekatten” och for längs Lelången till Lennartsfors, sedan till Otteidviken in i Norge, på Foxen till Töcksfors och följande dag till Årjäng.

Höstträffen arrangerad av Bo Rydén ägde rum 10 september och gick till Ven med besök på turistgården och St Ibbs kyrka. Ingvar Östling berättade om Ven, Tycho Brahe och kyrkan.

Redaktör Kalle Berggren kåserade om den värmländske konstnären Lasse Johnsson som bor på ön och givetvis fick besök av oss.

1990

Bussresan 1-4 juni till Einbeck med omgivningar i Tyskland med Björn Swedmark som reseledare. Enligt protokollet tyckte chauffören Rune ”att han haft så roligt så det var ynkligt att ta betalt och önskade att, om han fick leva om sitt liv, så ville han bli värmlänning”.

Besök 4 oktober på Förenade bil AB i Malmö för att se veteranbilar, den äldsta från 1897. Därefter ett kåseri av Jenny Wennerström, ordförande i Ferlin-sällskapet, som bl a berättade att ingen svensk poet har fått så många av sina dikter tonsatta, som Nils Ferlin. Kvällens arrangörer var Bo Rydén och Arne Lamberg.

1991

Reseledaren Björn Swedmark tog oss under vårresan 9-12 maj på slottsweekend vid den polska bärnstenskusten med besök bl a Kotobrzeg. Flera storkar syntes under bussturen, vilket enligt reseberättelsen innebar att ”det blev ett antal värmlänningar som fortfarande tror på storken”.

1992

Bussdagtur 19 september till Bolmen och Geijerafton 4 november på Draco, Lund där Kjell Wallström kåserade om ”Erik Gustaf Geijer – geniet och människan”.

1993

Vårresa 14-16 maj till Breckendorf, Tyskland med buss och blöt höstresa 11 september till Torekov – dock utan sura miner fast det planerade besöket på Hallands Väderö måste ställas in.

Litterär afton 19 oktober med föredrag om Selma Lagerlöfs kristuslegender av bibliotikarie Kjell Wallström i arrangemang av Ulla och Ralph Brattsand samt Margareta Stenkil.

1994

Vårresa 7-8 maj till Bornholm där värmlänningarna enligt protokollet träffade på ”ett Bornholmskt landskap klätt i sin späda vårskrud med havet alldeles inpå – en upplevelse för öga och själ”.

Höstutflykten - 3 september med en heldagsutflykt runt sjön Immeln i regi av Arne Lamberg. Besök först på fläderodling och sedan i Harry Martinssons barndomshem i Nyteboda med kåseri om nobelpris-tagaren  av Santos Ousbäck. I november anordnade Margareta Stenkil en litterär afton på Peters-gården i Lund där Kjell Wallström kåserade över ”Kejsaren av Portugallien” av Selma Lagerlöf.

1995

Arne Lamberg arrangerade vårutflykten 5-7 maj som gick med buss och båt till Greifswald och  Rügen. 9 september var det bussdagtur till Höganäs med förplägnad hemma hos Maj Hellqvist på Lerbergsvägen. Värmlänningarna tittade på keramiktuställningen i Höganäs museum och såg en film om den 200 åriga keramikhanteringen på Höganäs Saltglacerat AB. Lunch på Strands hotell i Arild och besök i Brunnby gamla kyrka.

1996

13 april konstrunda med buss runt Österlen. Lunch på den mysiga krogen i Brantevik. Guidning av ”värmländska österlenkommittén” med Ingrid och Elof Edman (som även stod för förplägnaden), Gun och Lennart Hannertz, samt Elsie och Nils Bågenholm.Bussresa 5-8 september till Berlin och Potzdamm med Bo Rydén och Britta Laurell som arrangörer.

1997

Orkidéafton 5 mars på Malmö Museum. En musikalisk afton i sällskap med Fröding kallad ”Å I Åa Äe Ö” ägde rum på Draco 8 april med skådespelaren Per Elam, som växte upp i Karlstad och fick Frödingsmedaljen 1992. Arrangörer: Arne Lamberg, Anita Esping Bodén samt Ulla o Ralph Brattsand.

Bussresa i regi av Bo Rydén och Arne Lamberg 16-19 maj till Ribe, Danmark för att titta på bl a Langeland, Tåsinge, Waldermars slott, Böjden på Södra Fyn, Odense och Drottning Ingrids slott Gråsten.

1998

Tågresa 26 -30 maj i arrangemang av Bo Rydén med destination Prag för besök bl a på Hradcany borgen och båtutflykt på Vltava/Moldau. Rese-berättaren rapporterar upprört att”Bedrich Smetana varit taktlös nog att kopiera (=sno) några takter från Ack Värmland till sin tondikt Moldau”! Bussutflykt 14-16 augusti till Skagen på Jylland via Göteborg och båt till Fredrikshamn. Besök på Voergårds Slott där vi lärde oss var termen peang kommer från (den franske kirurgen Pean var ingift i familjen som ägde slottet). I Skagen besågs Skagens gamla kyrka (som var långt nedsjunken i dynerna), Skagenmuseet och Anna Anchers hus, Jyllands nordspets och Råberg Mile, Danmarks största vandrande sandklint.Busstur 19 september till Glasriket. Arrangör: Arne Lamberg

1999

En utflykt 6-10 maj till östra Tyskland. I  Tjörnarpsbussens vindruta stod en skylt med resans måtto –”i Luthers fotspår”. Besök i Luther-stadt Wittenberg, Leipzig, Halle, Eisleben, Erfurth.Dessutom besöktes Lützen, Weimar och Rostock. Arrangörer var Ulla Danielsson,Jan Svartvik. Ulla Danielsson och Nils Erik Augustsson anordnade en lyckad höstresa till Ven 11 september i strålande sol och sommar-värme. För sakkunnig guidning stod Birgitta och Henry Persson – Henry är barnfödd i Kyrkbacken.

Freds – och konfliktforskaren Wilhelm Agrell, som har djupa värm-ländska rötter, talar 16 november om morgondagens krig. Ett evene-mang initierat av Sven Stridsberg med Ulla o Ralph Brattsand som Dracovärdar.


80 ÅRS JUBILEUM

Åttioårsjubileét firades med pompa och ståt vid årsstämman 27 november på hotell Star i Lund.


DE TIO FÖLJANDE ÅREN 2000 – 2009


Nedtecknade av Ulla Wetterlundh


2000

Vårutflykten till Bornholm fick tyvärr ställas in då inte tillräckligt många kunde resa med.

Höstutflykten gick i temat ”Piratens Värld” med den kunnige Christian Irhammar som reseledare. Christian tog sällskapet på småvägar på Österlen som de flesta inte besökt förut.

Vid årsstämman talade Jan Danielsson från TV om hur hans intresse för natur föddes i Arvika.

Årets föredrag har varit – ”Selma Lagerlöfs tid i Skåne” av Marianne Hallander. Bygdepoeten och lyrikern Bengt Berg var inbjuden som föreläsare

2001

Vårutflykten gick till Baldrigne ängar där Jan Danielsson från TV mötte upp och guidade Sällskapet runt på stigar och kärrmarker.

Höstutflykten gick till sydliga Själland med den mångkunnige guiden Christian Irhammar.

Under året har föredrag  hållits om Rackstamuseet av Per Inge Fridlund. Sven Stridsberg, Stefan Måsbäck  berättade för Sällskapet om den gamla värmländska brukskulturen.

I november hade Sällskapet besök av den från Värmland så kände Karl-Erik Eriksson som förnöjde Sällskapet med sina underfundiga och mer eller mindre sanna historier från Värmland

2002

Vårutflykten gick med buss – och båttur till Rügen – en resa  med många intryck av både natur och östhistoria.

Höstutflykten företogs per buss utefter den s k Grevebanan och gick över Skabersjö, Månstorps gavlar, Lindholme, Börringe kloster, V. Vemmenhög, Charlottenlund, Rydsgård, Svaneholm.

Ett besök i Lund på Tegnérmuséet har genomförts och initierad guide delgav besökarna en bit Lundahistoria

Under året har Sällskapet hört föredrag om ”Värmländska dialekter” av Knut Warmland,

Jan Danielsson från TV kåserade om ”Naturen som formgivare”.

Ove Clapson från Munkfors som grundat Fridolf Rudin muséet i Munkfors var  även han en uppskattad föredragshållare.

2003

Vårresan gick till Gavno på Själland som huvudmål för att bese tulpanodlingar. Christian Irhammar var både guide och chaufför

Höstutflykten blev en promenad med Jan Åke Hillarp som guidade Sällskapet på Falsterbonäset och berättade om kulturhistorien där – bl a fick man se transträck och bivråkar som gjorde sig redo för avfärd mot varmare länder

Under året har vi hört föredrag om Fryksdalsområdet av Bengt Sahlström. ”Läkemedelsforskning” av Ralph Brattsand och ”Hand-kirurgins mysterier” av Stig Sälgeback.

2004

Vårutflykten gjordes till Danmark med buss – bl a med besök på Karin Blixenmuséet. Besöket omfattade även Fredriksbergs slott, La Ma glas i Vejby.

Under året har föredragits: ”Personligheter i Fryksdalen” av Göran Bengtsson. Rolf Alsing talade om Göran Tunström.

Underhösten inbjöds Barbro Lindgren och talade om ”Mitt poetiska liv i Värmland”. Ingemar Eliasson, riksmarskalk, berättade om ”Värmland och dess framtida möjligheter”.

2005

Vårutflykten gick med buss till Holstein. Höstutflykten blev ett studie-besök företogs i det medeltida Skåne och på det nyöppnade Malmö Koggmuseum.

Årets föredragshållare var: ”Väveriet i Klässbo” – ägaren Dick Johansson berättar Klässbos historia.

Musikafton med  pianospelning av Doris Axelsson och Marianne Hallander kåserade om Selma Lagerlöf.

Bengt Alsterlind kom och berättade om glimtar från sina TV-program. F d riksdagskvinnan Karin Söder kom till Sällskapet och  talade om Selma Lagerlöfs engagemang i Sverige och internationellt – ställt i relation till dagens förhållanden.

2006

Vårutflykten företogs med buss till Krageholms mölla och gick vidare till träkonstateljén Söwekonst för att sedan avslutas vid Karups Nygård där ett storkhägn beskådades.

Då det är svårt – i denna nyare tid där många är upptagna med yrkesarbete – att företaga resor beslöt Sällskapet att börja ordna med höstmötet i form av kräftfest i Odd Fellowlokalen.

Höstfest. Premiär för kräftfesten som   samlade många medlemmar.

Vår skattmästare Lars-Göran Nilsson bidrog till kvällens under-hållning med ett dragspels-korsord, där alla livligt deltog. Mycket spontan sång, historieberättande och värmländsk känsla bidrog till att Sällskapet beslöt att i fortsättningen anordna höstfest med detta tema.

Under året har olika tillställningar glatt oss värmlänningar – På restaurang Vega på Malmö slott serverades äkta värmlandskorv. Under våren kom Ulf Sultan – Sällskapets egen ”Biggles” och berättade om sin tid som flygkapten under bl a en flygkapning i Medelhavet.Reneé Sjöberg från Råå berättade om sitt liv i ungdomen med Sigge Stark.

2007

Under våren har studiebesök gjorts på Malmö Museer där Sällskapet fick höra om kaffeodlingens och kaffedrickandets historia av Peter Hök. Katarian Segerbank (präst i Limhamns församling) berättade om sitt liv som präst och om ”vårt behov av näsdukar i olika livssituationer”. Eva Thorén ( gift med ambassdören Ulf Thorén) be-rättade om sin tillvaro då hon var utomlands som ambassadörs-hustru.

Höstfesten - kräftfesten – med många glada skratt, historier och varm värmländsk känsla genomfördes. Om Malmös märkliga historia berättade Jaques Schultze mycket livfullt för Sällskapets medlemmar under en novembergrå afton på Malmö Museum.

Den gamla traditionen att tillsammans fira Lucia i kyrkan skulle hållas, men då både Sonja och Bo Rydén inte längre finns i livet har traditionen brutits vad gäller Stenestads kyrka. Anita Esping Bodén har erbjudit Sällskapet att fira Lucia – efter gudstjänst i Bosjöklosters kyrka – i sitt vackra hem. Många slöt upp i denna nya tradition.

2008

Vårutflykten gick till Alnarpsparken där Sällskapet guidades runt bland trädgårdsodlingar och byggnader. Efter den guidade turen inmundigades den medhavda matsäcken och sedan vidtog en tipspromenad anordnad av Eva och Rune Jönemo.

Årets föredragshållare var bl a Åke Lillienau från Mässviks Säteri som i ord och bilder berättade om ”En gård i Värmland under flera sekler”. På restaurang Vega i Malmö kunde föreläsaren Björn Thorell berätta om Zarah Leanders liv. Maria Klässbo berättade om ”Med näring från det värmländska släktträdet” – om hur man kan finna sina avlägsna släktingar och katalogisera desamma i släktforskningsprogram

Caroline Arcine var inbjuden för att berätta om ”Vad skelett kan berätta” via gravfynd från Skåne.

Höstens kräftfest var som vanligt genomförd i god och glad anda

2009

Vårutflykten gick till Stångby Plantskola där familjen Wiese berättade om sina odlingar. Om ”Humor och ironi – hos Selma Lagerlöf kåserade professor em Louise Vinge. Den årliga Värmlands korv – kvällen på Vega genomfördes. Om Carl von Linné och hans resor i Dalsland och Värmland kåserade Ulla och Ralph Bratt-sand.Kräftfesten gick av stapeln enligt traditionen i september och under oktober gästades Sällskapet av Erik Gustavsson från Sverige Amerika Centret i Karlstad.

Sällskapet var närvarande i Landskrona under hösten då Selma Lagerlöfs statyn avtäcktes.


90 ÅRS JUBILEUM


Vid årshögtiden firas 90-års jubileum för Värmländska Sällskapet i Skåne  i Odd Fellows festlokaler i Malmö 21 november 2009.

---ooo---


Hedersordförande och hedersmedlemmar 


Vid 1998 års slut hade Sällskapet en heders-

ordförande, Bo Rydén, och följande heders-medlemmar:

                        Brita Bahrmark

                        Maj Bennemo

                        Torbjörn Brag

                        Ralph Brattsand

                        Valter Edebäck

                        Ernst G. Ekman

                        Karin Gustavsson-Lindskog

                        Håkan Hagegård

                        Arne Lamberg

                        Marianne Larsson

                        Bror Larsson

                        Peter Lindqvist

                        Åke Lögdberg

                        Sten-Erik Molker

                        Thor Nyman

                        Arne Otterstadh

                        Sonia Persson

                        Gunvor Preisler

                        Sonja Rydén

                        Lars Stenkil

                        Margareta Stenkil

                        Åke WidegrenSällskapets ordföranden under 90 år


Hjalmar Holmqvist                 1919-1931

Wenzel  Falk                         1932-1950

Carl Werner                          1951-1954

Per Magnus Lovén                 1955-1960

Ernst G. Ekman                     1961-1964

Bo Rydén                             1965-1997

Jan Svartvik                          1998-2002

Ulla Danielsson                     2003

Hans Dibell                           2004-2006

Ulla Wetterlundh                   2007-Talet till HembygdenEn återkommande programpunkt vid årsfesterna har varit ”Talet till  hembygden”

och liknande bidrag, Här är några av talarna och deras  ämnen:                                           

                                                                                                                                             


Nils-Erik Augustsson            Alsterns dal och bygden kring Molkom

Brita Barhmark                   Arvikatrakten                                                                                     

Ralp Brattsand                   Från mitt smultronställe

Inez Grönqvist                   Årjäng

Maj Hellqvist                      Minnen från Kilstrakten

Håkan Holmgren                Barndomsminnen från Ambjörby

Lis Larsson                        Skillingamark                                 

Åke Lögdberg            Livet i Lundsbergs skola förr i tiden

Sten-Erik Molker                 Barndomsminnen från Molkom

Bo Rydén                          Herrhagen

Gerd Sarvell                       Filipstad

Margareta Stenkil               Vargens historia

Erik Sweder                        Arvika

Åke Widegren                     Djurlivet på Sri Lanka

Gunnar Åberg                     Fryksdalen och Mårbacka


Tack

Elsa Frostell har sammanställt  historiken för perioden 1919-1969.

Marianne Larsson och Sten-Erik Molker för perioden 1970 -1999

och dessutom med hjälp av Sällskapets protokoll.

Bo Rydén har överlämnat Kåge Dominiques dikt inför 80 årsjubiléet.             

Jan Svartvik har sammanställt alla uppgifter som lämnats om Värmländska Sällskapet i Skåne från begynnelsen till dess 80 års jubileum.

Skriften är inför 90 årsjubiléet omskriven och lagd i dator och kompletterad med uppgifter vad som tilldragit sig åren 2000 – 2009 av.


                                          November 2009

                                         Ulla Wetterlundh

                                              Ordförande                               


VÄRMLÄNDSKA SÄLLSKAPET I SKÅNE


Sällskapet har som uppgift att samla värmlänningar som bor i förskingringen till gemensam trevlig samvaro och utbyte av tankar och minnen från Värmland.


Sällskapet bildades den 11 november 1919 och har nu runt 200 medlemmar. Medlem kan den bli, som är född eller uppvuxen i Värmland eller haft varaktig hemvist där eller har värmländsk make/maka/förälder. Men även andra personer som känner för det värmländska och enligt styrelsen har gjort sig väl förtjänta kan bli medlemmar.


Årsstämman äger rum i november/december med intagning av nya medlemmar samt supé med dans på någon trevlig restaurang i Malmö eller Lund.

Under advent besöker vi traditionsenligt Bosjöklosters kyrka – efteråt med samkväm i hemmet hos medlem.


Sällskapet ordnar ungefär en gång per månad kulturella  medlems-möten med varierande innehåll – med och om värmlänningar. På våren görs en vårutflykt i närliggande naturområde ofta med ett studiebesök inkluderat.Har ni varma känslor för vårt Värmland så kom med i Sällskapet och upplev värmländsk stämning.


--- ooo ---


PlusGiro konto till Värmländska Sällskapet i Skåne är 43 42 11– 9


Årsavgiften är för närvarande 150 kronor per person


Läs gärna om vårt Sällskap på  www.varmlandskasallskapetskane.se


Sprid kännedom om vårt Värmländska Sällskap


Ulla Wetterlundh

Ordförande

                           Styrelsen 2008 – 2009


Ordf                    Ulla Wetterlundh                040-270751

Ordf v                 Gunilla Svartvik                  046-248412

Sekreterare          Margareta Stenkil               046-2116560

Sekreterare v       Eva Jönemo                      040-499932

Kassör                 Lars Göran Nilsson              046-293875

Ledamöter           Gert Arndorw                     040-948835

                          Anita Esping Bodén             0413-33008

                          Alf Hollsten                       040-433080

                          Barbro Höglund                  046-148708

                          Per-Erik Mases                   040-163561

                          Irma Wall                          040-269634

                          Ulla Danielsson                   040-499147

Revisor                Rune Jönemo                     040-499932

Revisor suppl        Arne Lamberg                     040-961073

Klubbmästare       Gunilla Svartvik                  046-248412

                          Eva Jönemo                       040-499932

Valberedning        Sven Stridsberg                  040-480901

                          Birgit Jern                          040-464098

                          Eva Mases                         040-163561

                          Elsie Widegren                    040-137588

                          VÄRMLÄNDSKA SÄLLSKAPET I SKÅNE


                        www.varmlandskasallskapetskane.se